REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI 12-MIESIĘCZNEJ SUBSKRYPCJI ARENA TRADINGU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Regulamin obowiązuje od dnia 24.03.2023 r.

Pobierz Regulamin Usługi Arena Tradingu (.PDF) >>

 

WSTĘP

Niniejszy Regulamin Subskrypcji (“Regulamin”) określa warunki sprzedaży (“Sprzedaż”) Usługi 12-miesięcznej Subskrypcji Arena Tradingu (“Usługa”) za pośrednictwem sklepu internetowego www.kdp-sklep.pl (“Sklep Internetowy”) oraz zasady korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej Telegram (“Telegram”) poprzez elektroniczną grupę Arena Tradingu (“Grupa”) na rzecz Użytkownika Sklepu Internetowego (“Użytkownik”). Pojęcie “Użytkownik” obejmuje także już korzystających z Usługi subskrybentów.

Do świadczenia Sprzedaży Usługi na rzecz Użytkownika znajdują zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu Internetowego. Do warunków realizacji Usługi mają zastosowanie postanowienia niniejszego

Usługa jest świadczona zgodnie z Regulaminem przez KDP – Marek Stiller z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk, NIP: 5851478543, REGON: 367290373, kontakt@kdp-sklep.pl, nr tel.: 451135277, adres do doręczeń (adres poczty): ul. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk, posiadający status mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.) (“Dostawca”).

Dostawca może wskazać partnerów, z pomocą których świadczy Sprzedaż oraz Usługę, np. dostawcy systemów płatności online oraz elektroniczna platforma komunikacyjna Telegram, z usług których korzysta Użytkownik. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania treści dokumentacji prawnej dotyczącej świadczonych usług przez partnerów, w tym w szczególności zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania treści stosowanych przez partnerów Regulaminów oraz Polityk prywatności.

Warunki niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu Internetowego stosuje się w zakresie nieuregulowanym wyraźnie odmiennie w umowach zawartych pomiędzy Użytkownikiem i partnerami Dostawcy. Przez Usługę rozumie się wszelkie usługi świadczone przez Dostawcę i partnerów Dostawcy w ramach korzystania z Usługi 12-miesięcznej Subskrypcji Arena Tradingu, które są bezpośrednio związane z Grupą.  Mogą one obejmować, w szczególności dostarczanie aplikacji opartych na systemach PC/Mac, aplikacji dla urządzeń mobilnych i udostępniania strony internetowej.

Przez Sprzedaż rozumie się wszelkie usługi świadczone przez Dostawcę i partnerów Dostawcy w ramach transakcji dokonywanej drogą elektroniczną pomiędzy Dostawcą, a Użytkownikiem za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz usług dostarczanych przez partnerów Dostawcy.

Przed skorzystaniem z Usługi oraz Sprzedaży należy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Poprzez oznaczenie pola “Akceptuję regulamin” i doręczenie go Dostawcy Użytkownik poświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu internetowego, akceptuje ją i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
Informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym a dotyczące Usługi, w szczególności jej opis, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a tylko stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§1

WARUNKI UZYSKANIA DOSTĘPU DO USŁUGI

 1. W celu korzystania z Usługi Użytkownik musi posiadać sprawny dostęp do sieci Internet. Koszty dostępu do Internetu ponosi Użytkownik, także w przypadku korzystania z Usługi przy pomocy telefonu komórkowego.
 2. W celu korzystania z Usługi, Użytkownik nie musi mieć założonego Konta na stronie Sklepu internetowego.
 3. Aby skorzystać z Usługi Użytkownik musi posiadać aktywne konto na internetowej platformie Telegram.
 4. Warunkiem uzyskania dostępu do Grupy jest zakup Usługi poprzez Sklep Internetowy. Przez zakup Usługi rozumie się dokonanie płatności za Usługę w postaci zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym Dostawcy.
 5. Po zaksięgowaniu płatności Użytkownik wpuszczany jest na listę oczekujących, gdzie do dnia naboru, tj. 10 kwietnia 2023 r. oczekuje na przyznanie przez Dostawcę dostępu do Grupy.
 6. Usługa obejmuje przyznanie Użytkownikowi przez Dostawcę dostępu do Grupy na okres 12 miesięcy liczonych od dnia przyznania Użytkownikowi przez Dostawcę dostępu do Grupy, tj. liczonych od dnia naboru, który przypada na dzień 10 kwietnia 2023 r.
 7. Z tytułu ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu członkostwo w Grupie przysługuje Użytkownikowi do dnia 10 kwietnia 2024 r.

 

§2

KORZYSTANIE Z USŁUGI, CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Przyznanie Użytkownikowi przez Dostawcę dostępu do Grupy, a co za tym idzie, rozpoczęcie korzystania z Usługi umożliwione jest poprzez podanie Dostawcy przez Użytkownika podczas składania zamówienia adresu e-mail oraz nazwy użytkownika na platformie Telegram. Ponadto dostęp do Grupy uzyskają wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali zakupu Usługi w sposób określony w Regulaminie.
 2. Użytkownik gwarantuje, że informacje podane Dostawcy podczas składania zamówienia są prawdziwe, dokładne i kompletne, oraz że pozostaną takie przez cały czas świadczenia Usługi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie poprawnych danych, a także ponosi konsekwencje podania w szczególności danych niepoprawnych/błędnych/niepełnych, co skutkować będzie m.in. uniemożliwieniem Dostawcy przyznania Użytkownikowi dostępu do Grupy. Za takie przypadki braku dostępu Użytkownika do grupy Dostawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz po dokonaniu płatności za Usługę w sposób określony w § 1 ust. 3 Regulaminu, pomiędzy Dostawcą, a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku podania przez Użytkownika prawidłowych danych, o których mowa powyżej, jest to jednoznaczne z gwarancją przyznania Użytkownikowi dostępu do Grupy, a co za tym idzie, z rozpoczęciem realizacji Usługi od dnia naboru, tj. od dnia 10 kwietnia 2023 r.

§3

OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z USŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 1. Usługa świadczona jest wyłącznie na użytek prywatny (osobisty) Użytkowników. Korzystanie z Usługi w celach komercyjnych (handlowych) lub w kontekście publicznym jest zabronione.
 2. Usługa nie może być wykorzystywana w sposób naruszający ograniczenia w korzystaniu z Usługi.
 3. W szczególności obowiązują następujące ograniczenia:

  a) zakaz technicznej ingerencji w Usługę w celu korzystania z Usługi w sposób inny niż zakładany i dozwolony na podstawie niniejszego Regulaminu;
  b) zakaz kopiowania i upubliczniania treści Usługi,
  c) zakaz udostępniania konta Telegram Użytkownika z przyznanym dostępem do Grupy nieupoważnionym osobom trzecim,
  d) zakaz obchodzenia technicznych zabezpieczeń treści Usługi,
  e) zakaz korzystania z treści Usług w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami,
  f) zakaz naruszania ograniczeń obowiązujących geograficznie/terytorialnie,
  g) zakaz wykorzystywania Usług do publikacji treści reklamowych towarów i usług oraz komunikacji medialnej o charakterze komercyjnym.

 4. Usługa nie jest usługą inwestycyjną ani usługą o charakterze porady inwestycyjnej. Treści publikowane przez Dostawcę na Grupie, do której Użytkownik otrzymuje dostęp w ramach realizacji Usługi mają charakter wyłącznie informacyjny.
 5. W przypadku uzyskania przez Dostawcę informacji, na podstawie których ma uzasadnione podstawy sądzić, że Użytkownik narusza zasady korzystania z Usługi, narusza postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich, Dostawca ma prawo odebrać Użytkownikowi dostęp do Grupy. W takim przypadku Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia względem Dostawcy, w szczególności roszczenie o zwrot uiszczonej przez Użytkownika ceny za zakupioną Usługę.
 6. Użytkownik oświadcza, że jest świadom tego, że ponosi pełną odpowiedzialność za treści zamieszczane przez Użytkownika w ramach Grupy. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia przepisów prawa przez Użytkownika na skutek podjętych przez niego działań w ramach Grupy, w szczególności na skutek dodawanych przez Użytkownika treści, Użytkownik ponosić będzie odpowiedzialność za te naruszenia.

§4

ROZWIĄZANIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Rozpoczęcie korzystania z Usługi następuje poprzez dokonanie w Sklepie Internetowym zakupu Usługi oraz po udzieleniu przez Dostawcę dostępu Użytkownikowi do Grupy.
 2. Aby korzystać z Usługi Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat lub posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego oraz mieć zdolność do zawarcia skutecznej Umowy. Tym samym dokonując zakupu Usługi Użytkownik oświadcza, że spełnia przedmiotowe wymagania. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za fałszywe oświadczenia złożone w tym zakresie przez Użytkownika.
 3. Usługa odpłatna jest jednorazowo, z góry na 12 miesięcy zgodnie z cennikiem zamieszczonym w Sklepie Internetowym. Użytkownik może dokonać płatności za pośrednictwem metod płatności przewidzianych w Sklepie internetowym, tj. za pośrednictwem PayU.
 4. Wypowiedzenie Umowy przez Użytkownika może być dokonane w każdym czasie i winno nastąpić poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@kdp-sklep.pl. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika, Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia względem Dostawcy, w szczególności roszczenie o zwrot uiszczonej przez Użytkownika ceny za zakupioną Usługę. Na skutek złożonego wypowiedzenia Użytkownik zostaje niezwłocznie usunięty przez Dostawcę z Grupy.

§5

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W zakresie Usługi oferowanej przez Dostawcę, w związku z niezwłocznym przystąpieniem do realizacji Usługi, tj. w związku z realizacją Usługi przez Dostawcę przed upływem 14 dni od dnia jej zakupu, Dostawca przy składaniu przez Użytkownika zamówienia i dokonywaniu płatności zwraca się do Użytkownika o wyrażenie zgody na rezygnację przez Użytkownika z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Zgoda jest niezbędna do zawarcia Umowy.
 2. Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przyznanie przez Dostawcę niezwłocznego dostępu do Grupy oraz rezygnacja przez Użytkownika z prawa odstąpienia od umowy, odbywa się poprzez akceptację przez Użytkownika oświadczenia udostępnionego przez Dostawcę przy składaniu zamówienia i dokonywaniu płatności za Usługę.
 3. Powyższe postanowienia dotyczą wyłącznie Użytkowników działających będących konsumentami lub przedsiębiorcami na prawach konsumenta. Przez konsumenta rozumie się osobę fizyczną dokonującą z Dostawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przez przedsiębiorcę na prawach konsumenta rozumie się osobę fizyczną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła z Dostawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

§6

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dostawca przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu Internetowego i właściwym prawem. Aktualna wersja Polityki Prywatności dostępna jest na stronie www.kdp-sklep.pl

§7

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUGI

 1. Usługa jest świadczona zgodnie z niniejszym Regulaminem i Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących zmian funkcjonalności i treści oferowanych w ramach realizacji Usługi.
 2. W razie wystąpienia szkody na skutek nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu dana strona, Dostawca lub Użytkownik, zobowiązani są do jej naprawienia, chyba że ich niewykonanie nastąpiło w związku z okolicznościami, za które dana strona nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Dostawca nie ponosi wobec Użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu, Regulaminu Sklepu Internetowego, dokumentacji prawnej obowiązującej u partnerów Dostawcy lub umów zawartych pomiędzy partnerami Dostawcy, a Użytkownikiem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku zaprzestania świadczenia Usługi, w tym w szczególności na skutek usunięcia konta Użytkownika naruszającego założenia wymienionych w niniejszym ustępie zobowiązań, jak również za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.
 4. Dostawca zastrzega, że w toku świadczenia Usługi mogą wystąpić pomniejsze problemy techniczne (m.in. z uwagi na czynności konserwacyjne platformy Telegram lub związane z aktualizacją Usługi) i nie stanowi to naruszenia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą.

§8

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik oświadcza, iż powstrzyma się od publikowania na Grupie czegokolwiek, co może powodować odpowiedzialność karną, stanowić pomówienie, przejawy rasizmu, groźbę lub nieobyczajność. Jednocześnie oświadcza, iż nie będzie publikował treści czy informacji napastliwych, celowo rozpowszechniających fałszywe informacje lub informacje o charakterze niewłaściwym. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać tożsamości osób trzecich bez wyraźnej zgody takich osób.
 2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika powyższego postanowienia, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za takie naruszenia, w szczególności ponosi odpowiedzialność za naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, naruszenia praw osób trzecich.

§9

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres KDP – Marek Stiller, al. Grunwaldzka 413/427, 80-309 Gdańsk bądź w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@kdp-sklep.pl.
 2. Prawidłowo przesłana reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub napotka inne trudności niezależne od Dostawcy lub jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Użytkownika dodatkowych informacji. Czas udzielania przez Użytkownika dodatkowych informacji każdorazowo wydłuża czas rozpatrywania reklamacji.
 3. Dostawca zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na reklamację oczywiście bezzasadną, w szczególności w zakresie, w którym reklamacja została już uprzednio w stosunku do danego Użytkownika rozpatrzona.
 4. Przesłanie przez Użytkownika reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Usługodawcy odpowiedzi również w formie elektronicznej.

 

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć w toku świadczenia Usługi winny być rozwiązywane polubownie. Jeżeli strony nie osiągną porozumienia, w przypadku gdy Użytkownikiem będzie przedsiębiorca, wszelkie spory będą rozstrzygane w sądzie właściwym dla siedziby Dostawcy.
 2. Zapisy niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory pomiędzy Dostawcą a Użytkownikiem podlegają przepisom prawa polskiego. W przypadku gdy Użytkownikiem jest konsument, spory powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwości ogólnej.
 3. Użytkownikowi, będącemu przedsiębiorcą, nie przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z treścią Umowy rękojmi przy sprzedaży.
 4. Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Użytkownikowi przysługuje możliwość rozwiązania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Dostawca ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników. W szczególności, Dostawca jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownik nie ma roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług przez Dostawcę.
Zamknij Koszyk
Zamknij
Zamknij
Kategorie